TePoS - hlavní stránka

TePoS Ostrava - LOGISTIKA, TECHNICKÉ PORADENSTVÍ, KONZULTACE

Dynamický model manipulačních procesů

Pomocí tohoto modelu lze testovat počet nasazených prostředků, stupeň jejich využití, směnnost nasazení a další podmínky provozu ve variantách budoucího řešení provozu (s možností porovnání se současným stavem). Princip simulace spočívá ve sledování dynamického chování procesu a jeho reakce na změny v technickém i sociálním subsystému.

Tyto reakce jsou sledovány na sestaveném modelu procesu. Tento způsob práce přináší mnohé výhody - můžeme např. vytvářet modely ještě neexistujících systémů bez nutnosti realizace pilotního projektu, čímž dosáhneme výrazného snížení nákladů na projekt, nebo simulovat stávající proces s cílem jeho optimalizace. V důsledku toho, že simulační čas může běžet mnohem rychleji než reálný, je možné ve velmi krátkém čase vyhodnotit různé varianty řešení a přínosy jejich implementace v praxi. Realizace změn v praxi přináší vždy náklady na realizaci a rizika výběru řešení a jeho implementace praxi.

Dynamická simulace jako prediktivní metoda pomáhá toto riziko minimalizovat tím, že umožňuje modelovat jakékoliv pracovní prostředí a simulovat důsledky různých rozhodnutí. Pomocí sestaveného modelu se testuje alternativní chování sledovaného objektu v různých podmínkách a cíleně, na základě stanovených měřítek výkonnosti, se směřuje k optimalizaci jeho funkce.

Takovým modelovaným objektem či procesem může být například sklad, výrobní linka, distribuční centrum, technologické zařízení a jejich návaznosti, dopravní obslužnost areálu či území, skladování a manipulace, tok informací, atd.

Postup zpracování projektu:

  1. identifikace problému
  2. analýza současného stavu a sběr dat
  3. parametrizace procesu a popis vazeb
  4. stavba virtuálního modelu současnosti
  5. výběr variant a experimentování
  6. modely virtuální budoucnosti
  7. výběr varianty s nejvýznamnějšími efekty
  8. plán implementace a vizualizace budoucnosti
  9. implementace řešení řízení nového systému

Virtuální model současnosti je vytvořen na základě současné podoby procesu, či plánovaného stavu u neexistujících systémů.

Virtuální model budoucnosti vzniká z návrhů na úpravu modelu v současné dimenzi a slouží, na základě simulačních experimentů, k hodnocení variant a predikci dosahovaných efektů po implementaci daného řešení. Slouží tedy pro:

Práce s modelem :
Modely procesů vytvořené pomocí softwarových nástrojů zobrazují pohyb materiálu, dopravních prostředků či zákazníků systémem, stavy jednotlivých prvků, prováděné operace, aktuální využití zdrojů a všech subjektů tvořících daný model (strojů, zásobníků, pracovníků obsluhy). Zároveň jsou zaznamenávány veškeré události, které v systému nastaly. Uživatel tak může sledovat dynamiku procesu a má k dispozici i údaje potřebné k vyhodnocení výkonnosti daného systému dle zvolených kritérií a variantě jeho řešení.

Některé praktické příklady uplatnění metody dynamické simulace :

Dynamickou simulaci je možné použít nejen pro navrhování nových systémů, ale také pro simulaci stávající situace a hledání možných variant pro její zefektivnění či reorganizaci.

Velké množství alternativ, které lze simulací prověřit, dává předpoklady pro správné rozhodnutí, které zaručí maximální zisky při minimálních nákladech. Umožníme Vám objektivně analyzovat procesy a zvyšovat efektivitu využití kapitálu, lidské síly, technologického vybavení a dalších zdrojů.

Výsledkem použití těchto metod je nejen nalezení výsledného řešení, ale také jeho vizualizace, která vytváří podmínky pro názornost a správné pochopení řešení a má tak velký vliv pro včasnost a úspěšnost změnového řízení. Užití prediktivních metod tedy znamená větší míru důvěry v tom, že navržené řešení je pro organizaci to správné a to ještě před tím, než je přistoupeno k jeho realizaci v praxi.

Přínosy realizace projektů s podporou dynamické simulace vycházející z praktických zkušeností při implementaci této metody jsou udávány ve 20-25% úspoře nákladů, 30-50% zkrácení průběžné doby procesu, 20-40% zvýšení rentability aktiv, 25-50% zvýšení disponibilních kapacit. Použití simulace má také mnoho vedlejších efektů jako jsou lepší pochopení funkce systému, přesný popis procesů, uvědomění si všech vazeb, souvislostí a vlivů okolí, možnost využití modelu pro flexibilní designing, operativní řízení a plánování, trénink personálu, urychlení implementace změn hodnocení alternativních postupů v průběhu změnového řízení a další odpovědi na otázky typu "co-kdyby".

Návratnost realizace těchto projektů se pohybuje v rozmezí 2-6 měsíců.

(c) 2003-2013 TePoS Ostrava